Instituto de la Mujer
Gestión de fondos europeos Compartiu

Gestió de fons europeus

L'Institut de la Dona té una funció doble en relació amb els programes europeus cofinançats pels fons estructurals, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons de cohesió:

Vetllar per promoure la igualtat entre homes i dones i la integració de les qüestions de gènere en les diferents etapes d'execució dels fons (art. 16 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell.

Per vetllar pel compliment de la perspectiva de gènere, l'Institut de la Dona ha creat la Xarxa de Polítiques d'Igualtat entre dones i homes, per a l'aplicació real i efectiva de la perspectiva de gènere a les intervencions cofinançades pels fons.

L'Institut de la Dona, a més de ser membre dels comitès de seguiment dels fons esmentats, també n'és dels comitès del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i del Fons Europeu de Pesca (FEP).

Ser l'organisme mediador o gestor de projectes en l'àmbit dels següents programes operatius del període 2007-2013:

  • "Programa operatiu de lluita contra la discriminació, cofinançat per l'FSE
  • "Programa operatiu d'assistència tècnica i governança, cofinançat pel FEDER.

Programa operatiu de lluita contra la discriminació:

En l'àmbit d'aquest Programa operatiu, l'Institut de la Dona desenvolupa projectes adreçats a conèixer la situació de les dones en tots els àmbits de la vida, les possibles bretxes de gènere i la formació i sensibilització de la igualtat entre dones i homes.

Programa operatiu d'assistència tècnica i governança:

El principal projecte que es porta a terme des de l'Institut de la Dona és la creació i el funcionament de la Xarxa de Polítiques d'Igualtat.

Xarxa de Polítiques d'Igualtat en els fons estructurals i Fons de cohesió 2007-2013

Mapa Gestión de Fondos Europeos

La Xarxa de Polítiques d'Igualtat (IGOP) és un fòrum de debat i anàlisi per millorar la integració real i efectiva de la perspectiva de gènere en les intervencions cofinançades pels fons estructurals (FSE i FEDER) i pel Fons de cohesió (FC).

W3C. S'obrirà en una finestra nova